Vedtægter


Kunstforeningen for Helsingør og Omegn


Vedtægter


Vedtaget på den stiftende generalforsamling 11.maj 1948 og ændret på de ordinære general-forsamlinger 23.2.1973, 5.3.1979, 23.2.2012 og 28.2.2017.Paragraf 1

Foreningens navn er "Kunstforeningen for Helsingør og Omegn"


Paragraf 2

Foreningens formål er at fremme kunstlivet i Helsingør Kommune.

Dette søges især realiseret ved:

1. Kunstudstillinger

2. Foredrag

3. Indkøb af kunstværker eller værker om kunst til gratis fordeling blandt medlemmerne ved bortlodning på generalforsamlingen. Lodtrækningsnummer udleveres på generalforsamlingen.

4. Samarbejde med andre kunstforeninger


Paragraf 3

Enhver, der ønsker at indtræde som medlem af foreningen, kan indmelde sig hos et bestyrelsesmedlem eller på et af bestyrelsen angivet sted.

Medlemmerne har, med de til deres husstand hørende personer, almindeligvis gratis adgang til foreningens arrangementer. Gyldigt medlemskort skal i alle tilfælde kunne forevises.


Paragraf 4

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Medlemskontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling. Kontingentet indbetales pr bankoverførsel. Kvitteringen gælder som medlemskort.


Paragraf 5

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Det bør tilstræbes, at der i bestyrelsen er en ligelig fordeling mellem udøvende og ikkeudøvende kunstnere.


Paragraf 6

Generalforsamlingen afholdes i februar efter indkaldelse 14 dage forud i dagspressen eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, 2 suppleanter og 1 revisor.

Ønsker medlemmerne særlige forslag behandlet, skal disse være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Vedtagelser af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær og skal afholdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.


Paragraf 7

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Paragraf 8

Foreningens opløsning kan kun vedtages med 3/7 af medlemmerne på en generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.