Forside

Velkommen til


Helsingør Kunstforenings hjemmesideUDSTILLINGER - UDFLUGT - KUNST - KUNSTHÅNDVÆRK

                                         oplevelse


   

Bliv nyt medlem: Kontingent 350 kr pr år / husstand / en stemme


   1. Betal til Danske Bank konto 1551  112 3254


   2. Send navn, adresse, tel.nr, mail adresse og betalingsdato til:

                                                                         

                                                          info@helsingor-kunstforening.dk

                                                                           

Om foreningen


Kunstforeningen for Helsingør og Omegn er iår netop 75 år, en gammel og fin forening vi selvfølgelig skal fejre med en festmiddag i maj måned.

Foreningen har altid være for både kunstinteresserede og udøvende kunstnere, det er foreningen forsat, fordi vi syntes dette giver den forenings  mangfoldighed som vi altid har haft og som vi godt kan lide.


Vi er en forening hvor alle har mulighed for at vise deres kunst, vi censurerer næsten aldrig, kun i helt særlige tilfælde ved udstillingen " Kunst på Kryds", hvor vi altid samarbejder med Helsingborg Konstforening - dette samarbejde skal foregå for 10ende gang i 2025 - det bliver spændende.


Man kan altså deltage i udstillinger, ture, galleri, generalforsamling mv., hvor man kan se kunst og kunsthåndværk sammen med andre med fælles interesse. 

Man modtager " Årets Tryk" ved generalforsamlingen, hvor man også deltager i lodtrækningen om kunst og kunsthåndværk.

Her har man også mulighed for at blive valgt som "Årets kunstner" eller med "Årets billede".


Kunstforeningen for Helsingør og Omegn samarbejder med andre kunstforeninger i nordsjælland og med Helsingborg Konstforening.


indbydelse til festmiddag for at fejre foreningens 75års fødselsdag

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn fyldte 75 år den 11. maj 2023

Det bliver markeret ved et arrangement for foreningens medlemmer søndag den 21. maj 2023, i Helsingørs Kongelig Privilegerede Skydeselskabs Selskabslokaler, Stengade 46, 3000 Helsingør.

Program for aftenen:

18:00-18:30 Ankomst hvor der vil blive serveret 1 glas mousserende vin

18:30 Per Sjøstedt byder velkommen - giver penslen videre til Kresten Andresen, som er dagens    toastmaster. 

18:45 Der tages plads i salen hvor forretten Vitello Tonnato står klar

19:15 Formanden for Kunstforeningen sætter ord på foreningens oprindelse og dens virke frem til i dag.

19:30 Italiensk inspireret buffet med Porchetta, kalv og mange salater Det er muligt at sive til buffeten mere end en gang, så vi undgår rumlen i maven

20:30 Desserten står klar -Tiramisu og oste

21:00 Kaffe/te med småkager samt en avec


Vi satser stort på, at der i løbet af aftenen vil være underholdning i form af musik, sang og andre festlige indslag. 

For ovenstående er deltagergebyret kr. 345,- per person.

Drikkevarer udover ovennævnte bestilles og afregnes af gæsten selv.


Under og efter middagen kan der bestilles øl kr. 35,- vand kr. 30,- flaske af husets vin kr. 289,- glas vin kr. 50,-spiritus 3 cl. kr. 40,- drinks kr. 70,-

Bindende tilmelding sendes til:  Per Sjøstedt på mail.     per.sjoestedt@hotmail.com

                                               Mobil: 20100354

Deltagergebyr indsætte på konto i Danske Bank:

Reg. 1551 konto 112 3254, husk at oplyse navn og eventuel mail adresse.


Tilmelding og indbetaling senest den 1. maj 2023

Per Sjøstedt

Ulstruphave 3

3000 Helsingør

tel 20100354Niels S Madsen

Gefionsvej 102

3000 Helsingør

42491648


Sekretær John Hakmand

Strandalleen 18

3000 Helsingør

tel. 30209319


Mette Damving

Hollandske Mølle

Belederevej 12 B

3000 Helsingør

tel. 60194006 

Donald G. A. Hemicke

møllebakken 10

3000 Helsingør

21250325

Bestyrelsen 

Formand

Tove Andresen

Søgårdsvej 31,

3080 Tikøb

tel 22937834

Vedtægter


Vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling 11.maj 1948 og ændret på de ordinære generalforsamlinger 23.2.1973, 5.3.1979, 23.2.2012, og 28.2.2017.


Paragraf 1

Foreningens navn er "Kunstforeningen for Helsingør og Omegn.


Paragraf 2

Foreningens formål er at fremme kunstlivet i Helsingør Kommune.

Dette søges især realiseret ved:

!. Kunstudstillinger

2. Foredrag

3. Indkøb af kunstværker eller værker om kunst til gratis fordeling blandt medlemmerne ved bortlodning på generalforsamling. Lodtrækningsnummer udleveres på generalforsamlingen.

4. Samarbejde med andre kunstforeninger.


Paragraf 3

Enhver, der ønsker at inftræde som medlem af foreningen, kan indmelde sig hos et bestyrelsesmedlem eller på et af bestyrelsen angivet sted.

Medlemmerne har, med de til deres husstand hørende personer, almindeligvis gratis adgang til foreningensarrangementer. Gyldigt medlemskort skal i alle tilfælde kunne forevises.


Paragraf 4

Foreningens regnskabsåår er kalenderåret.

Medlemskontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling. Kontingentet indbetales pr bankoverførsel. Kvitteringen gælder som medlemskort.


Paragraf 5

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Det bør tilstræbes, at der i bestyrelsen er en ligelig fordeling mellem udøvende og ikke udøvende kunstnere.


Paragraf 6

Generalforsamlingen afholdes i februar efter indkaldelse 14 dage forud i dagspressen eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, 2 suppleander og 1 revisor

Ønsker medlemmerne sarlige forslag behandlet, skal disse være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Vedtagelser af vedstætsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamlinger skal indvarsles som ordinær og skal afholdes når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.


Paragraf 7

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag. Skalvære formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Paragraf 8

Foreningens opløsning kan kun vedtages med 3/7af medlemmerne på en generalforsamling.

Generalforsamlimgen træffer beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.