Referat

Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn, afholdt i Smedenes hus, Strandgade, 3000 Helsingør d. 16. februar 2023Ad 1 Valg ad dirigent.


Bestyrelsen forslog Kresten Andresen, som blev valgt. Han kunne derefter konstateret generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.Ad.2 Formandens beretning.


Bestyrelsen havde konstitueret sig efter sidste generalforsamling, sådan Tove Andresen er formand, Flemming Berg er næstformand, kasserer er Anni Rünitz, Mette Damving er presseansvarlig, Flemming Berg og Per Sjøstedt er eventansvarlig de øvrige bestyrelsesmedlemmer tager sig af resten.

Vi har haft mange arrangementer i løbet af året, Billedstorm, Open Air, Udflugt, Kunstmarked  julefrokost , og ikke mindst Galleri i BYCENTRET.


Formanden takkede alle deltagere og samarbejdspartnere. Se hele beretningen på foreningens hjemmeside.


Formandens beretning blev godkendt.


Ad. 3 Regnskab

Fastsættelse af kontingent blev fastholdt til 350 kr. pr. husstand. I 2024.

Iøvrigt måtte forsamlingen acceptere et regnskab der ikke blev forelagt og gennemgået, men  godkendt på revisorens anbefaling. Årsagen skyldes kassererens svære sygdom, sådan hun ikke var i i stand til at fremlægge. 


Ad 4

Der var ingen indkomne forslag, men der udspandt sig en diskussion bl.a.  om hvor vidt man skulle lade udstillerene i Galleriet udskifte, ved hver udstilling, om der skulle være tydeligere skiltning med hvilken forening der udstiller, om kunstnerne skulle kunne male under vagten.


Der blev foreslået en mulighed for fraktionsdannelse , -der blev også givet stor ros til bestyrelsens håndtering af udstillingerne i Galleriet.


Formanden afviste disse indsigelser og forslag ud fra en holdning om at det der forsøges i galleriet er at opbygge en egenlig galleriudstilling, der fastholdes i formen i de uger den afholdes.

Når udstillergruppen ikke udskiftes hver gang  er det bl.a af praktiske årsager - tidspres og iøvrigt de udstillingsvilkår vi har - længde af leje mv.


Ad 5 Valg af bestyrelse

På valg var alene Niels S. Madsen og han blev genvalgt. Formanden anbefalede bestyrelsen blev fastholdt i de 6 medlemmer vi er i øjeblikket, Der er et godt og frugtbart samarbejde og det vil vi gerne forsætte med endnu et år.

Der efterlyses en bogholder eller kasserer, gerne uden for medlemsskaren, da ingen meldt sig.


Der udspandt sig en debat om vanskeligheden af at få valgt bestyrelsesmedlemmer mv. idag, derfor må man gradbøje vedtægterne for at få det til at fungere. Og endelig:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Valget. blev godkendt.


Ad 6

Valg af revisor blev stillet i bero da ingen meldte sig. Per Thordal blev takket for de 25 års fine samarbejde.


Ad 7 Eventuelt.

Her var ingen emner.


Pause hvor der blev stemt på ÅRETS BILLEDE på generalforsamlingen.


Ad8 Kåring af årets kunstner.

Det blev en meget underlig kårings tale, fordi vi netop på dagen fik kendskab om at kunstneren vi ville kåre var død.

Foreningen fastholdt dog at Egon Nielsen er årets kunstner i Kunstforeningen. Han havde fået beskeden og været meget glad for den og det skal ikke ændres nu. Der vil blive lavet en hyldning og overrækkelse af diplom mv. til Egons søn på et passende tidspunk sådan man f.eks.kan invitere til en minde komsammen for Egon.  Æret være Egons minde.
Ad9 Uddeling af årets Johnni .

Årets Johnnie gives til en person som helt uselvisk har støttet foreningens arbejde i løbet af året.

Iår blev den givet til Donald G.A. Memicke for hans store hjælp med indretning og oprydning ved Kunstmarkedet.


Ad10 Udlodning af kunst.

Der var udlodning af kunst og alle fik vist noget med hjem.


Ad11Præmiering af årets billede på generalforsamlingen. 

Deltagerne på generalforsamlingen kårede 2 vindere, Hanne Eksmand og Jan R.M.Pedersen der begge fik diplom og blomster.


Ad12 Uddeling af Årets Tryk

I år er årets tryk forskellige grafiske tryk fra Politiken, hvor man kunne vælge en - to.. tryk, hvilket virkede til at være meget populært. 

Det sædvanlige beløb til årstryk er denne gang gået som tilskud til sommerturen til Bornholm.


Foreningen takkede dirigenten for god ro og orden.


Så sluttede generalforsamlingen 2023


Bestyrelsen

Årets kunstner Egon Nielsen

 Bestyrelsen holder møde eller er det inden mødet ?

Julefrokost i 2022

Mange havde trods corona valgt at slutte op om generalforsamlingen

Tove holder takketale til Mogens

DEn afgående formand Mogens Aasvang får gaver


Kulturnat hos "både" på. værftet

Formanden åbner en udstilling i Bycentret